Volleyball vs. North Dakota State

Hockey vs. Ohio State

Hockey vs. Western Michigan

Hockey vs. Western Michigan

Hockey vs. LIU

Volleyball vs. South Dakota State

Hockey vs. LIU

Hockey vs. Augustana

Jingle Jam

Hockey vs. St. Cloud State

Hockey vs. St. Cloud State

Harlem Globetrotters